H Ý Z M E T L E R

Bu bölümde elemanlarýmýzýn birikimlerinin hizmet olarak yansýmalarýný bulacaksýnýz...Hizmetlerde de tercihlerimiz ürünler'de olduðu gibi,özellikli  konularda çalýþmaya yöneliktir...Bu tercihimiz Firmamýzý dinamik tutuyor,sürekli araþtýrma yapmaya zorluyor,yararlanmanýz dileðiyle...

   

ZEYTÝN

Ülkemizin önemli zirai ürünlerinden olan zeytin , deðiþik yöntemlerle iþlenmektedir.Ancak dünyadaki geliþmelere paralel olarak Ülkemizde de modern tesisler kurulmakta,eski tesisler de de modernleþme çalýþmalarý yapýlmaktadýr...

Salamura siyah zeytin ve , kostikli siyah zeytin üretiminde havalandýrma-hava enjeksiyonu sistemi; üretim hýzýný arttýrmasý ,ürün kalitesini yükseltmesi bakýmýndan çok yararlýdýr.Firmamýzýn bu konuda çok sayýda  çalýþmasý ,baþarýlý uygulamalarý vardýr.Baþarýlarýmýz; konusunda uzman kiþi ve kurumlar la sürekli istiþare içinde olmamýza , bu konudaki geliþmeleri takip etmemize ve  mühendislik birikimlerimize dayanmaktadýr.Çok sayýda uygulamasýný yaptýðýmýz "Zeytin salamura tesislerinde   havalandýrma uygulamasý " nýn daha iyi anlaþýlmasý için bu konudaki   kýsa bilgiyi  ve bir araþtýrma kurumunun Firmamýzýn kurduðu tesiste yaptýðý bilimsel çalýþmasýnýn özetini aþaðýda veriyoruz.

Daha detaylý bilgi için lütfen bizi arayýnýz...

SALAMURA ZEYTÝN ÜRETÝMÝNDE HAVALANDIRMA YÖNTEMÝ:

Bu yöntemde ;özel þekilde salamura içine belirli oranlarda temiz hava verilerek salamura içindeki zeytinin   kýsa sürede tatlanmasý,satýþa hazýr hale gelmesi saðlanýr.Salamura içine verilen temiz hava ,fermantasyon  dolayýsýyle ortaya çýkan karbondioksidin salamura dýþýna atýlmasýný saðlarken,fermantasyon için gerekli oksijen oranýný arttýrýr.Özel olarak dizayn edilen havalandýrma sistemi dolayýsýyle,pompa kullanmaya gerek kalmadan, salamuranýn tabandan yukarý sirkülasyonu ,dolayýsýyle tuz konsantrasyonun her tarafta eþit olmasý saðlanýr...

Bu konuda Ýzmir deki araþtýrma kurumunda kurduðumuz pilot tesiste yapýlan çalýþma:

Çalýþmalar 3 adet 2 ton'luk silindirik polyester tank ta yapýlmýþtýr.Firmamýz tarafýndan havalandýrma sistemi kurulan tanklar dan 1 no'lusuna ; Enstitü nün Bornovadaki  aðaçlarýndan ,2 ve 3 no'lusuna Kemalpaþadaki aðaçlarýndan hasad edilen Gemlik  zeytinleri konulmuþtur...Zeytinler soðuk vurmuþ olduðundan,yumuþak dokunun kendini sýkmasý için; bir kat tuz bir kat zeytin þeklinde doldurulmuþ,üzerine de baský uygulanmýþtýr.1 hafta bu þekilde bekletilen zeytinler in bulunduðu tanklarýn dip vanalarý açýlarak biriken sular boþaltýlmýþtýr.

1 ve 3 no'lu tanklarýn PH'ý glasial asit ile 4.2'yegetirilmiþtir.1no'lu tank ta % 10 tuz,%0.1 CaCl2 ,2 no'lu tankta % 13 tuz,% 0.1 CaCl2,ve % 0.5 NaOH  içeren salamura kullanýlmýþtýr. 

Bu þekilde hazýrlanan fermantasyon  tanklarýna 12.12.1994 tarihinde hava verilmeye baþlanmýþtýr.Çalýþma sýrasýnda bazý tanelerde; acýlýk, ve þeker ,fermantasyon esnasýnda ise salamura da tuz,asit , zeytin etinde acýlýk ve þeker analizleri yapýlmýþtýr...2 ve 3 no'lu tanklara 30.12.1994 tarihinde tuz ilaveleri yapýlarak tuz oranlarý yükseltilmiþtir.Yapýlan analizlere ait analiz sonuçlarýna göre hazýrlanan eðrilerde geliþmeler gözlenmiþtir...

Sonuç:Dokularý aþýrý yumuþak olmamak kaydý ile soðuk vurmuþ zeytinlerde bile bu sistemin baþarý ile uygulanabileceði görülmüþtür.

1.ve 2. aylarda fermantasyonun seyri çok yavaþ olmuþ(soðuk aylar),2.ayýn sonu ile 3.ve 4. aylarda fermantasyonda hýzlanma tesbit edilmiþtir.

Bu þekilde üretilen zeytinlerin; lezzeti , dokusu, ve görünüþü beðenilmiþ,ve satýþa sunulmuþtur.

 Firmamýzýn zeytin konusundaki çalýþmalarý bu kadarla kalmamaktadýr. Aþaðýdaki hususlarda da hizmetinizdeyiz:

*Salamura zeytin iþleme tesislerinin komple olarak tasarýmý,ekipman seçimi ve kurulmasý,

*Zeytin ýsýl iþlem tesislerinin tasarým,imalat ve montajý,

*Salamura zeytinin havuzlardan çýkarýlmasý,

*Köntinü zeytin yaðý tesislerinde kullanýlan hamur pompasý,kara su pompasý ve yedeklerinin satýþý gibi konular da da hizmet verilmektedir...

Diðer hizmet konularýmýz:

Buhar üretme santrallarýn planlanmasý,montajý,

Fuel -oil'li sistemlerin kömür yakma sistemine dönüþtürülmesi,

Özel çözüm isteyen tasarým problemlerinin etüdü,mühendislik çalýþmalarýnýn yapýlmasý

Fizibilite etüdlerinin yapýlmasý,

Pompajý problemli akýþkanlarýn  pompalanmasýndaki problemlerin çözümü,