CÝHAZININ

ELEKTROSTATÝK SU ARITMA CÝHAZININ UYGULANMASI

 

KULLANIM SUYUNUN DOLAÞTIÐI SÝSTEMDE FARKLI METALLERÝN BÝRLÝKTE BULUNDUÐU KONDENSER V.S GÝBÝ EKÝPMANLARIN PÝL TEÞEKKÜLÜ DOLAYISIYLA KOROZYONA UÐRAMASI KAÇINILMAZDIR.

BUNUN DOÐURDUÐU EKONOMÝK KAYIP DA KÜÇÜMSENEMEZ.

 ELEKTROSTATÝK SU ARITMA CÝHAZI KULLANILAN SÝSTEMLERDE BU TÝP SORUNLAR GÖRÜLMEZ.

 ÖZELLÝKLE TEKSTÝL,DERÝ ÝÞLEME SANAYÝLERÝNDE SUDAKÝ KOLLOÝDLERÝN DOKU VE LÝF ARALARINA GÝREREK BOYA ,KÝMYASAL TÜKETÝMÝNÝ ARTTIRDIÐI MALUMDUR...

DERÝ,TEKSTÝL SANAYÝLERÝNDE YIKAMA SIRASINDA DOKU ARALARINA YERLEÞEN BAKTERÝLER ÜTÜLEME SIRASINDA ÖLEREK BURALARA YAPIÞIP KALMAKTA BOYANIN BUKISIMLARDA YAPIÞMASINI ENGELLEMEKTE VE BOYAMA SONRASINDA KUMAÞ VEYA DERÝ YÜZEYÝNDE LEKELERE SEBEP OLMAKTADIR.

YIKAMA SULARINDA BULUNAN ,ÖZELLÝKLE KÝREÇ ;YIKANAN YÜZEYLERDE LEKELER OLUÞTURARAK, MAMULUN SATIÞINI ENGELLEYECEK KADAR ÖNEMLÝ SORUNLARA SEBEP OLMAKTADIR... BULAÞIK,CAM TEMÝZLÝÐÝNDE,ARAÇLARIN YIKANMASINDA BU SORUNLAR ÇOK SIKICI SONUÇLARA SEBEP OLMAKTADIR...

3-SU ARITMA YÖNTEMLERÝ

 BU YÖNTEMLER HAKKINDA KISA BÝLGÝLER EKTE VERÝLMÝÞ OLUP BURADA OLUMLU-OLUMSUZ YÖNLERÝ MUKAYESELÝ OLARAK KISACA ELE ALINACAKTIR.ENDÜSTRÝYEL KULLANIM SUYU VE ÝÇME SUYU BU PROBLEMLERÝ DOLAYISIYLA ISLAH EDÝLMELÝDÝR.ANCAK BU YAPILIRKEN EKONOMÝK ÇÖZÜMLERÝN TERCÝH EDÝLECEÐÝ TABÝÝDÝR....

GÜNÜMÜZDE UYGULANMAKTA OLAN ARITMA-ISLAH YÖNTEMLERÝNDE SAÐLANAN KISMÝ ÇÖZÜMLER BERABERÝNDE BAZI MAHSURLARI DA GETÝREBÝLMEKTEDÝR;

BUNLARDAN BAZILARI AÞAÐIDA BELÝRTÝLMÝÞTÝR:

-KANDAKÝ ÝYON DENGESÝNÝ DEÐÝÞTÝREREKVE/VEYA KANSEROJEN ETKÝLERÝ NEDENÝYLE ÝNSAN SAÐLIÐINA ZARARLARI, VARDIR,

-SUDAKÝ KOLLOÝDLERÝN SÜRELÝ OLARAK(24 SAAT GÝBÝ) YAPIÞMASINI ÖNLEMESÝ NEDENÝYLE ETKÝLERÝ KISA SÜRELÝDÝR

-SADECE BÝRKAÇ KOLLOÝDE ETKÝ ETMESÝ NEDENÝYLE ETKÝ SAHASININ SINIRLI OLMASI,(SADECE KÝREÇ VEYA DEMÝR Ý ETKÝLEMESÝ GÝBÝ)

-SÜREKLÝ KÝMYASAL MADDE TÜKETÝMÝNÝ GEREKTÝRMESÝ

-TERS YIKAMA NEDENÝYLE TUZ TÜKETÝMÝ VE BU TUZLU SUYUN PÝS SU ARITMA TESÝSÝNÝN YÜKÜNÜ ARTTIRMASI,ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝNE SEBEP OLMASI,

-ÇOK MÝKTARDA SU VE ENERJÝ TÜKETÝMÝ...